รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai
หน้าแรก » หน่วยงานแต่ละฝ่าย » สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

 

     

 นายนวรัฐ  โสตถิถาวร 

 ปลัดเทศบาล  

 

นางนารีรัตน์  ทองก้อนสิงห์

 หัวหน้าสำนักปลัด

 

                             

      นางสาวรินลดา  แก้วชมภู                 นางณัฎฐ์ธีตา  จีนบุญ                          นายมงคล  ติดนนท์

             นักจัดการงานทั่วไป                         หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ                   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

                                                                                                                           

          นางสาวยุวดี  กันทะบุตร                   นางสาวธัญชนก  กองจันทร์                 นายจักรกฤษณ์  พิทาคำ

          ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน                 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เกษตร

 

 

                                                           

          นางปานรัศมิ์  คำไล้                              นายสุธรรม  คิดสม                      นายประสิทธิ์  จรพิบูล

              พนักงานทั่วไป                                   พนักงานขับรถ                              พนักงานทั่วไป

 

 

        

งานธุรการ 

- งานสารบรรณของเทศบาล
- งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์  ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
- งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล  คณะเทศมนตรี  และพนักงานเทศบาล
- งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
- งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
- งานพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลา
- งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
- งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  และร้องเรียน
- งานแจ้งมติ อ.กทจ. วิสามัญ  ก.ท.จ.จังหวัด  ให้กองหรือฝ่ายต่าง ๆ ทราบ 


งานการเจ้าหน้าที่ 

- งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
- งานบรรจุแต่งตั้ง โอน  ย้าย  และเลื่อนระดับ
- งานสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก  และการคัดเลือก
- งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานลูกจ้าง
- งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
- งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
- งานอนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
- งานพัฒนาบุคลากร  เช่น  การฝึกอบรม  สัมมนาการศึกษาและดูงานการศึกษาต่อขอรับทุนการศึกษา
- งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง  การให้บำเหน็จความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ
- งานสวัสดิการพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
- งานลาพักผ่อนประจำปี  หรือ  การลาอื่น ๆ 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
- งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 
- งานวิเคราะห์และพิจารณา  ทำความเห็น  สรุป  รายงาน  เสนอแนะ  รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและ ระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย  ภัยแล้ง
- งานตรวจสอบ ควบคุม ดูแล  
ในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งสาธารณภัยต่าง ๆ
- งานจัดเตรียมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
- งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
- งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานทะเบียนราษฎร  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
1. งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร 
2. งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง 
3. งานบัตรประจำตัวประชาชน 
4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  

ข้อแนะนำเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร 
เจ้าบ้าน คือ คนซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวในบ้านหลังนั้น ซึ่งการครอบครองนี้อาจจะครอบครองในฐานะเป็น
เจ้าของบ้าน ผู้เช่าบ้าน หรือฐานะอื่นก็ได้ คนที่เป็นเจ้าบ้านไม่อยู่ ตาย หรือสูญหาย หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ คนดูแลบ้านหรือผู้ที่อยู่ในบ้านขณะนั้นเป็นเจ้าบ้าน  

หน้าที่ของเจ้าบ้าน 
กฎหมายทะเบียนราษฎรได้กำหนดให้เจ้าบ้านมีหน้าที่ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนในเรื่องต่อไปนี้คือ  
1. มีคนเกิดในบ้าน 
2. มีคนตายในบ้าน 
3. มีคนย้ายออก – ย้ายเข้ามาในบ้านหลังนี้ 
4. มีการปลูกสร้างบ้านใหม่ หรือรื้อถอนบ้าน