รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai
Q1Y5rN https://goldentabs.com/

กองคลัง

    

นางทองศรี  ชมชื่น

          ผู้อำนวยการกองคลัง       

 

                        

                                   นางสุปรียา  มโนจันทร์                           นางธัญวลักษณ์  ชัยมณี

                                 นักวิชาการเงินและบัญชี                                 นักวิชาการพัสดุ

 

                                                            

                            นางพัฒน์ณรี  โรจนศิลปชัย                             นางสาวอนันตญา  มุทุมณ

                              นักวิชาการจัดเก็บรายได้                                     นักวิชาการคลัง

 

งานธุรการ  ได้แก่ 

งานสารบรรณของกองคลัง 
งานดูแลรักษา  จัดเตรียม  และให้บริการเรื่องวัสดุอุปกรณ์ 
การติดต่อ  และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
การประสานงานดับกองอื่น ๆ ที่ขอความร่วมือ 
งานรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ 
งานประชาสัมพันธ์ของกองคลัง 
การควบคุมการลาพักผ่อน  ลาป่วย  และการลาประเภทอื่น ๆ ของกองคลัง 
งานดูแลรักษาเกี่ยวกับยานพาหนะ (รถยนต์  และรถจักรยานยนต์)  ให้พร้อมใช้งานได้ตามปกติ 
การนำเสนอฎีกา  คำร้องต่าง ๆ และหนังสือตามลำดับขั้น 
งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 
  
งานการเงินและบัญชี 

- งานตรวจสอบเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
- งานการรับเงิน  นำส่ง  การเก็บรักษาเงิน
- งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
- งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
- งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญจ่าย
- งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
- งานจัดทำรายงานประจำวัน  ประจำเดือน  ประจำปี  และรายงานอื่น ๆ 

งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 
- งานการจัดซื้อ จัดจ้าง
- งานเบิกจ่าย  การเก็บรักษาพัสดุ
- งานจัดทำทะเบียนพัสดุ
- งานตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
- งานการซ่อมและบำรุงรักษา
- งานการจัดทำเบียนพัสดุ
- งานตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
- งานการเจ้าหน้าที่พัสดุ 

    
งานจัดเก็บรายได้  งานผลประโยชน์ 
- งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
- งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี  ในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี  (ภ.บ.ท. 5)
- งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือแบบคำร้องของผู้เสียภาษี  ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ
- งานพิจารณาการประเมินผลและกำหนดค่าภาษี  ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
- งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
- งานจัดเก็บและชำระรายได้จากภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  และรายได้เพิ่ม
- งานลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่  และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี 
   (ภ.บ.ท. 5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน
- งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
- งานเก็บรักษาและนำส่งเงินประจำวัน
- งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
- งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี  ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น 
 
    
งานพัฒนารายได้ 
- งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้อื่น ๆ ของเทศบาล
  วางแผนการจัดเก็บรายได้  และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
- งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล
- งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น
- งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

    
งานเร่งรัดรายได้ 
- การจัดทำหนังสือให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า
- งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ที่ไม่ยื่นแบบรายการทรัพย์สินหรือคำร้องภายในกำหนด
- งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี  กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด
- งานจัดทำหนังสือเตือนแก่ผู้เสียภาษี  กรณีไม่ชำระภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นภายในกำหนด
- งานประสานงานกับฝ่ายนิติกร เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่มาปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น(ไม่มายื่นแบบฯ และไม่ชำระภาษี)  
   โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
- งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน
- งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อการเร่งรัดรายได้
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

    
งานทะเบียนทรัพย์สิน 

- งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผ.ท.1,2,2,4,17)
- งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลสนาม
- งานตรวจรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัสชื่อผู้ชำระภาษี (ผ.ท. 4และ 5)
- งานจัดเก็บและดูแลทรัพย์สินและเอกสาร  ข้อมูลต่าง ๆ 
- งานการจัดทำรายงานประจำเดือน
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
    
การจัดเก็บและการจัดหารายได้ 

1. ภาษีท้องถิ่นจัดเก็บเอง ได้แก่ 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ภาษีบำรุงท้องที่ 
ภาษีป้าย 
อากรฆ่าสัตว์ 
 
    
2. ภาษีท้องถิ่นมอบให้รัฐจัดเก็บแทน ได้แก่ 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ภาษีสุรา 
ภาษีสรรพสามิต 
ภาษีการพนัน 
 
    
3. ภาษีที่รัฐจัดเก็บแล้วมอบให้ท้องถิ่นทั้งจำนวน ได้แก่ 
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 
ค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาตและค่าปรับ 
รายได้ค่าทรัพย์สิน 
รายได้จากการสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
รายได้เบ็ดเตล็ด เช่น เงินอุดหนุน เป็นต้น 
เงินกู้