รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai

ท่าผาแผ่นดินธรรม วัฒนธรรมลือเลื่อง รุ่งเรืองประเพณี ของดีผ้าตีนจกทอมือ

กองช่าง

     

 นายสายัณห์  ดวงแสง

     ผู้อำนวยการกองช่าง  

 

 

                                       

                         นายเอกชัย  เตชะสา                                            นายพีรดนย์  แก้วชมภู

   นายช่างโยธาชำนาญงาน                                    นายช่างโยธาชำนาญงาน   

 

 

                                                                     นายวิชิต  เจริญวงศ์

                                                                          ผู้ช่วยช่างโยธา

 

 

 

 

 

งานธุรการ 
- งานสารบรรณ
- งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเคลื่อนที่  วัสดุอุปกรณ์การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
- งานจัดเก็บข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ ประปาและข้อมูลที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภค 
   และสาธารณูปการ
- งานจัดเก็บข้อมูลทั่วไป
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
    
งานวิศวกรรม 
- งานออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม
- งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
- งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม
- งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารด้านวิศวกรรม
- งานออกแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารด้านวิศวกรรม
- งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ  ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
- งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัยทางด้านวิศวกรรม
- งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
- งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
    
งานผังเมือง 
- งานจัดทำผังเมืองรวม
- งานจัดทำผังเมืองเฉพาะงานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด
- งานควบคุมแนวเขตถนน  ทางสาธารณะที่ดินสาธารณประโยชน์
- งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง
- งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสาธารณประโยชน์
- งานสำรวจรวบรวมข้อมูลด้านผังเมืองและสิ่งแวดล้อม
- งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง  ให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
- งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม
- งานวิเคราะห์วิจัยด้านผังเมือง  งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
- งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
งานสาธารณูปโภค 
- งานด้านการก่อสร้างอาคาร   ถนน   สะพาน   ทางเท้า  ไฟฟ้า  และเขื่อน  พร้อมสิ่งที่ติดตั้งอื่น ๆ
- งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
- งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  และไฟฟ้า
- งานควบคุมดูแลตกแต่งสถานที่
- งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
- งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
- งานควบคุมพัสดุ  งานด้านโยธา
- งานประมาณราคา  งานซ่อมบำรุงรักษา
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
    
งานสาธารณะ 
- จัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  เช่น  สวนสาธารณะ  สวนสัตว์  สวนหย่อม
- งานควบคุมดูแล  บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
- งานดูแล  บำรุงรักษาต้นไม้  พันธุ์ไม้ต่าง ๆ 
- งานจัดทำดูแลรักษาเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ไม้ต่าง ๆ
- งานประดับ ตกแต่งสถานที่เกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ
- งานให้คำปรึกษา  แนะนำ  เผยแพร่  ทางด้านภูมิสถาปัตย์
- งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์