รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai
Q1Y5rN https://goldentabs.com/

กองสาธารณสุข

     

 นายปฐมพงศ์  คำนิล   

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

 

 

                          

        นางสุรีย์พร  ญาศรี                             นางกัญญา  สุริยะ                   นางสาวเบญจวรรณ์  สมบุตร์

                พยาบาล                              ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

 

 

             

       นายภิญโญ  แจ่มแจ้ง                     นายพัทธกานต์  ริยะนา

             พนักงานทั่วไป                              พนักงานทั่วไป