รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai
หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » ฐานข้อมูลด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานที่ท่องเที่ยว » ฐานข้อมูลด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานที่ท่องเที่ยว

ฐานข้อมูลด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานที่ท่องเที่ยว

ฐานข้อมูลด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานที่ท่องเที่ยว

ประเพณีของบ้านยางหลวง

ประวัติกู่แม่หม้าย

ประวัติความเป็นมาของอำเภอเก่าดอนศาล

ประวัติวัดยางหลวง

ประวัติหมู่บ้าน  หมู่ที่  1  บ้านสามสบ

ประวัติหมู่บ้าน  หมู่ที่  2  บ้านผานัง

ประวัติหมู่บ้าน  หมู่ที่  3  บ้านเหล่า

ประวัติหมู่บ้าน  หมู่ที่  4  บ้านป่าแดด

ประวัติหมู่บ้าน  หมู่ที่  5  บ้านทัพ

ประวัติหมู่บ้าน  หมู่ที่  6  บ้านยางหลวง

ประวัติหมู่บ้าน  หมู่ที่  7  บ้านห้วยไห

ประวัติหมู่บ้าน  หมู่ที่  8  บ้านแม่ยางส้าน

ประวัติหมู่บ้าน  หมู่ที่  9  บ้านนาเรือน

ประวัติหมู่บ้าน  หมู่ที่  10  บ้านไร่