รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai
Q1Y5rN https://goldentabs.com/
หน้าแรก » สถานที่สำคัญในชุมชน » ศูนย์ส่งเสริมและจำหน่ายหัตถกรรมพื้นบ้านตำบลท่าผา

ศูนย์ส่งเสริมและจำหน่ายหัตถกรรมพื้นบ้านตำบลท่าผา

กลุ่มทอผ้าตำบลท่าผา            ศูนย์ส่งเสริมและจำหน่ายหัตถกรรมพื้นบ้านตำบลท่าผา ตั้งอยู่ที่ 258 หมู่ 4 ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

             เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2542 โดยการรวมกลุ่มของสตรีที่มีใจรักในด้านการทอผ้า ได้รับงบประมาณสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผา จำนวน 120,000 บาท สมาชิกรวมกันลงหุ้น หุ้นละ 10 บาท จำนวน 2,680 หุ้น เป็นเงิน 26,800 บาท 

          การดำเนินงานโดยมีคณะกรรมการตัวแทนของหมู่บ้านร่วมกันบริหารงาน โดยการจัดหาวัตถุดิบมาบริการแก่สมาชิก และรับซื้อรวบรวมผลิตภัณฑ์ของสมาชิก เพื่อนำมาแปรรูปแล้วจำหน่าย การดำเนินงานของกลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดด เจริญเติบโตและก้าวหน้ามาเป็นลำดับ นับว่าประสบผลสำเร็จพอสมควร เมื่อปี พ.ศ. 2546 ทางกลุ่มได้รับงบประมาณโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตำบลละ 1,000,000 บาท เพื่อสร้างอาคารและจัดซื้อวัตถุดิบ ปี พ.ศ. 2548 ทางกลุ่มได้รับงบพัฒนาหมู่บ้าน OTOP ต้นแบบ บ้านป่าแดด จำนวน 356,300 บาท ทางกลุ่มได้นำมาปรับปรุงห้องจำหน่ายสินค้า และปรับปรุงลานจอดรถที่หน้าศูนย์ฯ ปี พ.ศ. 2549 ได้รับงบประมาณสนับสนุน 100,000 บาท จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผา เพื่อนำไปพัฒนากลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์

ดอยม่อนหมาก ...
สถานที่ท่องเที่ยวดูทะเลหมอกที่สวยงาม ...
257 | 22 พฤษภาคม 2560
ดอนศาล ...
ที่ตั้งอำเภอเก่า ...
211 | 22 พฤษภาคม 2560
วัดพระบาท ...
มีรอยพระพุทธบาทที่ชาวบ้านเชื่อว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาที่นี่ ...
201 | 22 พฤษภาคม 2560
วัดบ้านทัพ ...
เดิมชื่อวัดศรีหนองเหนือ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2402 ...
233 | 22 พฤษภาคม 2560
วัดยางหลวง ...
ชาวกระเหรี่ยง หรือ ยาง เป็นผู้สร้างวัดนี้ขึ้นมา ...
935 | 22 มิถุนายน 2556
วัดป่าแดด ...
หรืออีกชื่อในอดีตว่า วัดใหม่เมืองแจ่ม ...
1209 | 29 มีนาคม 2560